1. Namnet för föreningen är Föreningen Tjörnslöjd.
  Föreningen vill främja lusten till det handgjorda – glädjen och stoltheten i att skapa själv. Med kunskapen om material, tekniker, återbruk och handens färdighet kan vi bidra till ett hållbarare samhälle.
 2. Föreningen är ideell och verksamhetsområdet är Tjörns kommun. Föreningen är ansluten till Göteborgs och Bohusläns Ideella Hemslöjdsförening och Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.
 3. Föreningen är öppen för alla genom personligt medlemskap, som träder i kraft sedan årsavgiften betalats.
 4. Föreningen skall underlätta för sina medlemmar att visa och sälja sina arbeten genom bland annat utställningar med försäljning och kan dessutom anordna resor och kurser.
 5. a) Medlem i Föreningen Tjörnslöjd, kan efter godkännande av kvalitetsgruppen delta med egentillverkade alster i föreningens utställningar och julmarknad.
  b) Butiksförsäljningen förbehållas medlemmar som bor på Tjörn och aktiva medlemmar som flyttat från orten. Slöjdalstren skall vara godkända av kvalitetsgruppen.
 6. Endast medlem får vakta vid utställning och i butiken. Under julmarknaden kan annan än medlem få hjälpa till efter anmälan och godkännande av ordföranden.
 7. Styrelsen skall bestå av minst 9 högst 11 ledamöter. Ordföranden väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter för två år, på så sätt att halva styrelsen väljs varje år.
  Vid ledamots avgång eller frånfälle under mandatperioden görs fyllnadsval vid nästa årsmöte för resterande mandattid.
  Styrelsen konstituerar sig själv och utser firmatecknare.
  Styrelsen kan ha ett arbetsutskott och kan vid behov adjungera andra ledamöter för speciella uppgifter.
  Styrelsen utser arbetsgrupper.
 8. Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter är närvarande. Vid röstning gäller enkel majoritet och vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.
 9. Föreningens förvaltning granskas av 2 revisorer. Två revisorer och en ersättare utses av årsmötet för ett år.
 10. Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Utställningsverksamheten och butiksförsäljningen skall redovisas väl avskilt från den allmänna föreningsaktiviteten och granskas av revisorerna.
 11. Revisionsberättelse skall inlämnas till styrelsen och senast 14 dagar före årsmötet vara tillgänglig för medlemmarna.
 12. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
  Utöver ovan nämnda val utser årsmötet en valberedning med 3 ledamöter.
  Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Skriftlig kallelse till årsmöte skall skickas via post eller e-post och vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före årsmötet. Föredragningslistan bilägges.
 14. Extra årsmöte skall hållas, när styrelsen så beslutar eller minst 1/4 av medlemmarna så kräver. Kallelse sker på samma sätt som vid ordinarie årsmöte.
 15. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.
 16. Beslut om föreningens upplösning kan fattas om 4/5 av närvarande medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten kräver detta. Eventuella tillgångar skall disponeras enligt medlemmarnas beslut.
 17. Ändring av föreningens stadgar skall ske efter likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten. Medlems förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång. Förslag om stadgeändring skall bifogas kallelsen till de båda årsmötena. Beslut om ändring kräver att minst 2/3 av närvarande medlemmar tillstyrker förslaget.

Antagna vid extra årsmöte 2013-10-21